Internetový obchod Obio.sk je bezpečným miestom pre váš online nákup.

  1. Sme e-shop, ktorý si stojí za svojou činnosťou. Viete nás kontaktovať na sociálnych sieťach, telefonicky, napísať email pred tým, ako u nás objednáte tovar.
  2. Informujeme vás o tovare popisom a fotografiou. Cena tovaru a služby, ktorú musíte zaplatiť je jasná a transparentná, nebudú vám účtované ďalšie poplatky za služby alebo produkty, pokiaľ s týmito dodatočnými službami výslovne nesúhlasíte.
  3. Pred objednaním tovaru sa oboznámite z jeho konečnou cenou aj s DPH a nákladmi na doručenie.
  4. V našom systéme máte možnosť na online kontrolovanie vašich údajov, objednávok, reklamácií.
  5. Naše obchodné podmienky sú transparentné a vyvážené. Napísali sme ich tak, aby boli pre každého pochopiteľné. Ľahko ich nájdete na našich stránkach.
  6. Každú objednávku, online platbu a zmenu v procese vybavovania objednávky vám potvrdíme. Faktúry posielame aj online.
  7. Stránka je zabezpečená SSL certifikátom. Platby, ktoré ponúkame sú široko akceptované, transparentné a zabezpečené SSL certifikátom.
  8. Doručujeme renovovanými spoločnosťami, ktorí vás informujú o čase doručenia zásielky.
  9. Jednoduchým spôsobom reklamujete tovar, alebo odstupujete od zmluvy v zákonnej lehote. Na našich stránkach nájdete kontakty na inštitúcie kontroly a riešenia sporov.
  10. Informujeme vás o zbere a spracovaní údajov o účele ich využívania vždy v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Podľa možnosti iba s vašim výslovným súhlasom.

Ďalšie dôležité informácie:

SSL BEZPEČNÉ PLATBY - Vaše informácie sú chránené 256-bitovým SSL šifrovaním

Akceptujeme overené karty            

Platby prevádzkuje Trust Pay  Trust Pay, a.s.   Za kasárňou 1 , 831 03 Bratislava

Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu EU pre riešenie sporov.