1. Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Gurkuda, s. r. o., so sídlom Bratislava, Klincová 37, PSČ 821 08, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 42261/B, e-mail: info@gurkuda.com, tel. č. +421948769772, IČO: 36 674 273, DIČ: 2022244675, IČ DPH: SK2022244675 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Spracovanie osobných údajov. Kupujúci je informovaný o každom konkrétnom účele spracovania osobných údajov, ktoré od neho Prevádzkovateľ zhromažďuje, o právnom základe, na ktorého podklade dochádza k spracovaniu osobných údajov (súhlas, kúpna zmluva, osobitný predpis), o dobe spracovania osobných údajov, o právach kupujúceho ako dotknutej osoby, o poskytovaní týchto osobných údajov tretím osobám a o možných dôsledkoch neposkytnutia osobných údajov.

3. Rozsah spracovania osobných údajov. V závislosti od účelu spracovania osobných údajov kupujúceho, bude pre Prevádzkovateľa nevyhnutné spracovávať určité osobné údaje kupujúceho. Vo všeobecnosti možno uviesť, že týmito údajmi budú (i) identifikačné údaje kupujúceho (meno, priezvisko, tel. č., dátum narodenia, adresa pobytu, e-mailová adresa, jazyk a krajina), (ii) ekonomické a transakčné údaje (identifikačné údaje platobnej karty, informácie o nákupoch, reklamáciách, o odstúpení od kúpnych zmlúv), (iii) informácie o pripojení, prezeraní a geolokalizácii, (iv) ďalšie obchodné informácie (zapojenie do vernostného programu, súťaží, odber newslettera), (v) informácie o preferenciách kupujúceho.

4. Účely spracovania osobných údajov. Rozsah spracovávaných údajov a právny základ na ich spracovanie sa mení v závislosti od účelu spracovania osobných údajov kupujúceho. Medzi účely, za ktorými môžu byť spracované osobného údaje kupujúcich, Prevádzkovateľ radí:

4.1. Online nákup, dodanie tovaru, reklamácia.

Osobné údaje - Prevádzkovateľ spracuje na účel nákupu tovar v elektronickom obchode  nasledovné osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa (fakturačná adresa, prípadne ďalšie adresy), údaje o zakúpenom tovaru, údaje platobnej karty, uhradená suma, dátum pripísania sumy na bankový účet Prevádzkovateľa.

Právny základ - Nakoľko je pre naplnenie účelu kúpnej zmluvy nevyhnutné, aby kupujúci uvedené osobné údaje Prevádzkovateľovi poskytol k spracovaniu, je právnym základom pre spracovanie v prípade online nákupu a dodania tovaru čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), t.j. spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a v prípade reklamácie čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, t.j. spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.

Doba spracovania - Osobné údaje kupujúceho budú spracúvané počas obdobia plnenia kúpnej zmluvy a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

4.2. Registrácia v elektronickom obchode.

Osobné údaje - Prevádzkovateľ spracuje na účel registrácie v elektronickom obchode  nasledovné osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa (fakturačná adresa, prípadne ďalšie adresy), prihlasovacie meno, zvolené heslo, história objednávok.

Právny základ - Nakoľko je pre zaregistrovanie a umožnenie prístupu k funkciám elektronického obchodu potrebná identifikácia kupujúceho ako užívateľa elektronického obchodu, je nevyhnutné, aby kupujúci uvedené osobné údaje Prevádzkovateľovi poskytol k spracovaniu. Právnym základom pre spracovanie je v prípade registrácie tovaru čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t.j. spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Doba spracovania - Osobné údaje kupujúceho budú spracúvané počas obdobia registrácie v elektronickom obchode.

4.3 Priamy marketing.

Osobné údaje - Prevádzkovateľ spracuje na účel informovania o novinkách, akciách a zľavách nasledovné osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, prihlasovacie meno, zvolené heslo, história nákupov, informácie o tom, aké produkty si kupujúci prezeral.

Právny základ - Nakoľko je pre zaregistrovanie a umožnenie prístupu k funkciám elektronického obchodu potrebná identifikácia kupujúceho ako užívateľa elektronického obchodu, je nevyhnutné, aby kupujúci uvedené osobné údaje Prevádzkovateľovi poskytol k spracovaniu. Právnym základom pre spracovanie je v prípade registrácie tovaru čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, t.j. spracovanie na základe súhlasu kupujúceho.

Súhlas kupujúci môže udeliť zaškrtnutím políčka „Súhlasím so zasielaním newslettera emailom a so spracovaním osobných údajov za účelom marketingu“ Pre registráciu za účelom priameho marketingu sa vyžaduje potvrdenie, že kupujúci má 16 alebo viacej rokov a že v prípade, ak má menej ako 16 rokov, požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním osobných údajov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu, s okamžitou účinnosťou kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu, e-mailom alebo písomne.

Doba spracovania - Osobné údaje kupujúceho budú spracúvané do doby odvolania súhlasu.

4.4 Riešenie podnetov a sťažností.

Osobné údaje - Prevádzkovateľ spracuje na účel vyriešenia podnetom a odpovedania na otázky kupujúceho nasledovné osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, informácie podnetu či sťažnosti a v závislosti od spôsobu zaslania podnetu či sťažnosti telefónne číslo, e-mailovú adresu, či korešpondenčnú adresu.

Právny základ - Nakoľko je pre riadne vybavenie podnetov, sťažností kupujúceho nevyhnutné, aby kupujúci uvedené osobné údaje Prevádzkovateľovi poskytol k spracovaniu, je právnym základom pre spracovanie je v prípade registrácie tovaru čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t.j. spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov.

Doba spracovania - Osobné údaje kupujúceho budú spracúvané do doby než bude podnet či sťažnosť vyriešená.

5. Tretie osoby. Osobné údaje kupujúceho môžu byť za účelmi uvedenými v bode 4. poskytnuté:

 1. Slovak Parcel Service s.r.o., IČO: 31 329 217, so sídlom Ivanka pri Dunaji 900 28, Senecká cesta 1, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 3215/B,
 2. DHLExpressHeadOffice VialeMilanofiori
  Palazzo U/3 Strada 5
  20089 Rozzano (Mi)
 3. Slovenská pošta, a. s.  Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
 4. servisným partnerom, poisťovniam, finančným inštitúciám (orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa), inkasným spoločnostiam, poskytovateľom technologických služieb, externým advokátskym kanceláriám, orgánom v spotrebiteľskom konaní, prepravným spoločnostiam v súvislosti s vybavovaním reklamácií, správcovi prepojenia účtovného programu a elektronického obchodu, poskytovateľom v oblasti služieb súvisiacich s marketingom apod.

6. Miesto uschovávania. Osobné údaje Prevádzkovateľ zhromažďuje a uchováva v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“), môžu však byť prenesené do krajiny mimo EHP a spracúvané v nej. Každý takýto prenos osobných údajov sa vykonáva v súlade s uplatniteľnými predpismi.

7. Práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Kupujúci ako dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: info@gurkuda.com a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu vašich osobných údajov. Ďalej má kupujúci právo na:

 1. opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov,
 2. právo na výmaz osobných údajov,
 3. právo na obmedzené spracúvanie osobných údajov,
 4. právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 5. právo namietať voči priamemu marketingu,
 6. právo na presnosť osobných údajov,
 • vii. právo na uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu,
 1. právo na oznamovaciu povinnosť Prevádzkovateľa v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov.

8. Dozorný orgán. Kupujúci ako dotknutá osoba je oprávnený podať sťažnosť dozornému orgánu vo veci ochrany príslušných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27 – Ružinov, e-mail: https://dataprotection.gov.sk, pevná linka: +421 /2/ 3231 3214, fax: +421 /2/ 3231 3234.

9. Súbory cookies.

Súbory cookies a podobné technológie sú Prevádzkovateľom používané na zjednodušenie prezerania elektronického obchodu, na získanie informácií o tom, ako kupujúci komunikuje s Prevádzkovateľom, a na to, aby Prevádzkovateľ mohol zobrazovať kupujúcemu reklamu na základe návykov pri prezeraní. Podrobnejšie sa o zásadách používania súborov cookies kupujúci dočíta na tomto odkaze Zásady používania súborov cookies.